Nejširší výběr sportovních událostí a online kasinových her představuje sázková kancelář Mostbet v České republice! Bookmaker Mostbet CZ nabízí svým hráčům vysoké kurzy, různé bonusy, sázky zdarma a roztočení zdarma, stejně jako jednoduchou registraci a rychlý výběr prostředků. U nás si také můžete vždy stáhnout pohodlnou mobilní aplikaci, abyste měli přehled o všech herních událostech.
 • Logopedická prevence
 • Rozvoj předčtenářských dovedností ( čtenářské gramotnosti )
 • Výuka cizího jazyka – angličtiny

Specifické zaměření vzdělávacího programu

Specifické zaměření našeho vzdělávacího programu spočívá v zařazení systematické preventivní logopedické péče a podpoře rozvoje předčtenářských dovedností ( čtenářské gramotnosti ), které úzce souvisí s nabízenými činnostmi v podobě dechových a artikulačních cvičení, procvičování motoriky mluvidel a jazyka, rozvoje sluchové a zrakové percepce,tzv. logopedických chvilek, uvolňovacích cviků ruky, prstových říkanek, posílení svalů či manipulačních činnosti, grafomotorických cvičení a her. ( Vede řed. Lenka Málková a Andrea Kvačková – logopedický preventista, logopedický asistent ).

Výhodou je úzká spolupráce MŠ s poradenským pracovištěm SPC pro děti s vadami řeči a sluchu v Hradci Králové a případná včasná diagnostika poruch řeči.

Další specifikum spočívá ve výuce cizího jazyka pod vedením kvalifikovaného pedagoga.

Prioritou naší mateřské školy je dostatečná podpora a stimulace rozvoje řeči, logopedická prevence a podpora  rozvoje přečtenářských dovedností.

Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. Výsledkem je čím dál horší znalost jazyka, přičemž ten je nástrojem myšlení – a to i matematického!

Apelujeme na rodiče, aby svým dětem doma co nejvíce četli a nepodceňovali prospěšnost čtení dětem v rodině.

Knihy a encyklopedie jsou dětem k dispozici v policích ve třídách, aby k nim měly volný přístup a mohly si je půjčovat dle svého zájmu a potřeb.

Každý den dětem čteme, přibližně 20 minut, v pravidelném čase před usnutím, dále v komunitním a diskusním kruhu a v neposlední řadě také četbu využíváme jako motivaci a inspiraci k nejrůznějším aktivitám, zejména výtvarným, dramatickým apod. Naší snahou je, aby si děti četbu oblíbily, radostně ji prožívaly a viděly v nás čtenářský vzor.

Součástí třídních vzdělávacích programů jsou tzv. „Dny a týdny knihy“, kdy si děti přinesou svou oblíbenou knihu z domova. V mateřské škole p. učitelky dětem čtou úryvky z jenotlivých knih, společně analyzují text, děti se snaží text interpretovat, dramatizují, hrají námětové hry: „Na knihovníka“, „Na čtenáře“. Děti si postupně osvojí i šetrné zacházení s knihou !

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je pro mateřské školy závazný, specifikuje klíčové kompetence.

…komunikativní kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává ( knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

Námi vypracovaný školní vzdělávací program je zpracován s ohledem na zmíněné kompetence, na jejich dosahování a na celkový rozvoj osobnosti ve všech vzdělávacích oblastech, aby měly děti dobré podmínky k rozvoji a podpoře předčtenářské gramotnosti.

Dílčí cíle pro rozvoj komunikativních kompetencí :

 • rozvoj souvislého vyjadřování, komunikace
 • schopnost vést konverzaci, dialog, neskákat dospělému do řeči, vyslechnout druhého
 • šetrné zacházení s knihou a úcta ke knize
 • projevovat zájem o knížky a psanou podobu slova, sledovat očima zleva doprava
 • získat vědomosti o povolání související s knihou – spisovatel, ilustrátor
 • orientovat se v encyklopediích
 • rozvoj kognitivních schopností
 • správně vyslovovat, ovládat dech a tempo i intonaci řeči
 • rozvoj slovní zásoby dětí, získat elementární poznatky z různých oblastí, umět správně pojmenovat většinu jevů a věcí, které nás obklopují
 • používat aktivně slovní zásobu, vyprávět podle vlastní fantazie
 • umět formulovat otázky, odpovědi, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • koncentrovat pozornost, myšlení a paměť
 • záměrně se soustředit, postupovat dle pokynů a instrukcí, přijímat ocenění i neúspěch
 • vyjádřit svá přání, zážitky, pocity, obavy
 • rozvoj fantazie a kultivovaného projevu
 • vnímat rozdíl mezi skutečností a pohádkou
 • vyjádřit a zachytit své pocity a prožitky z četby
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • vytvořit si pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení
 • chápat slovní vtip a humor
 • utváření jednoduchých rýmu
 • umět rozumět slyšenému
 • rozlišovat různé druhy loutek a maňásků, lidé, kteří je vodí jsou loutkoherci
 • rozlišovat dobro a zlo
 • naučit se zpaměti krátké texty
 • pochopit, že existují jiné kultury a národnosti, které se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit;
 • vytvoření elementárních předpokladů k učení se cizímu jazyku
 • zvládat pohybové dovednosti, rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku

Aktivity související s předčtenářskou gramotností.

Vzdělávací nabídka:

 • Můj kamarád – knížka“ – projekt ( Kafomet ) – PRJ-006.7
 • „ Jak krtek cestoval“ ( Zdeněk Miler / Josef Brukner ) – práce s knihou
 • práce s knihou –“Říkáme si s dětmi“ – Logopedické hříčky“ (Fr. Synek ) – kreslení dle říkanek
 • vytvoření pravidel třídy, spoluúčast dětí při vymýšlení pravidel – piktogramy, symboly
 • grafomotorické listy s různými úkoly, zaměřenými na dovednosti předcházející prvopočátečnímu čtení a psaní ( např. Šimonovy listy).
 • práce s obrazovým materiálem (oskola.cz ), s didaktickými tabulkami Logico piccolo
 • hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti, vymýšlení rýmů
 • komunitní a diskusní kruh – vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění dle skutečnosti i podle obrazového materiálu, dle fantazie, sdělení slyšeného druhým, samostatný slovní projev na určité téma, vyprávění pohádek ( mladší děti za pomoci obrázků )
 • prohlížení a „čtení“ pohádkových knih, encyklopedií, leporel a jejich rozbor, obrázkové čtení
 • poslech čtených či vyprávěných příběhů s etickým obsahem, knih o přírodě
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách, spolupráce s ostatními dětmi
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • „Říkanková cestička“ – Kafomet -ŘEČ-002.63 – logopedická cvičení, říkanky, artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry, hry se slovy, hádanky, vokální činnosti
 • „Povídalky“ – Kafomet – ŘEČ -008.2 – „Hádanky se slovy“, „Záhadný klobouk“, „Had“, „Stejní/Jiní“, „Co říká Bubínek“
 • „Říkadla s pohybem“ – Kafomet – ŘEČ-009.1
 • prstové hříčky a říkanky – „Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky“ ( R. Suchá )
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • maňáskové scénky, dramatizace
 • hry a činnosti zaměřené k řešení problémů, k cvičení paměti ( mechanické i logické )řešení problémových situací
 • smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace, pozornosti, apod.
 • využití encyklopedií, práce s textem i obrázky
 • návštěva dětských kulturních akcí
 • výlet do ZŠ Nové Město – Den otevřených dveří, ukázka hodiny – „prvňáčci“ – aktivní zapojení dětí do vyučovací hodiny
 • didaktické hry – např. „Složte slovo“
 • činnosti zaměřené na poznávání číslic, písmen, piktogramů, značek, symbolů, obrazců, geometrických tvarů, „Písmenkové domečky“, „Hlásková honička“
 • rozeznávání hlásek na začátku a na konci slova, rytmizace slov, vytleskávání – „Házej, tleskej, povídej“ – Kafomet – ŘEČ-001.13
 • gymnastika mluvidel, artikulační, dechová a sluchová cvičení, upevňování správné výslovnosti řeči, rozvíjení fonematického sluchu
 • zpěv, hudebně pohybové aktivity a hry, rytmizace
 • činnosti zaměřené na procvičování jemné motoriky, uvolňovací cviky – práce s drobným materiálem, navlékání korálků, mozaiky, grafomotorická cvičení
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, gest
 • „Vítáme Vás na besídce“ – Kafomet EST-043.9, str 16.
 • besídky pro rodiče, vystoupení dětí v obci, prezentace na veřejnosti