Vážení rodiče,
připomínáme, že od pondělí 20.7. je mateřská škola uzavřena. Opět se na Vás a vaše dětičky budeme těšit v pondělí 3.8. Zatím Vám přejeme Krásné a pohodové prázdniny  Kolektiv MŠ Chudeřice

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena pouze 2 týdny, tedy v době 20. – 31. 7. 2020.

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ, Chudeřice pro školní rok 2020/2021

 

Od 11.5. 2020 je MŠ OPĚT V PROVOZU.

Opatření k zápisu do MŠ CHUDEŘICE

pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Termín a místo zápisu do MŠ Chudeřice od 02.05. do 16. 05. 2020 stanovila ředitelka MŠ v dohodě se zřizovatelem.

(na dřívější nebo pozdní přihlášky nebude brán rovněž zřetel, pořadí podaných přihlášek o přijetí nerozhoduje)

Tiskopisy potřebné k přihlášení dítěte do MŠ Chudeřice:

(pokud nebude žádost podávat zákonný zástupce, je třeba doložit zmocnění k zastupování tj. „plnou moc“, podepsanou zákonným zástupcem – podpis zákonného zástupce nemusí být ověřen)

 • Kopie rodného listu – po ověření údajů z rodného listu, bude tento dokument skartován, nebude zakládán do spisu
 • Čestné prohlášení o očkování – je ke stažení na webových stránkách školy mschuderice.cz. Pokud dítě není očkováno, doložte potvrzení od lékaře, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné. V případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami doložte kopii doporučení školského poradenského zařízení.

(nutno zaslat kopii očkovacího průkazu spolu s čestným prohlášením)

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a na venkovních dveřích MŠ Chudeřice dne 22.5. 2020.

 • Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí poštou.
 • Nahlédnutí do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí domluvě s ředitelkou školy.(E-mail: materskaskola.chuderice @seznam.cz, tel.: 734 707 595, 495 499 508 25.5. 2020 od 8:00 do 12:00 hod.Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Chudeřice, budou přednostně přijímány:
  1. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou pátého roku věku, pro něž je mateřská škola spádová.
  2. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž je mateřská škola spádová (Chudeřice, Káranice, Písek, Stará Voda, Nové Město).
  3. Děti s trvalým pobytem v obci Chudeřice podle věku od nejstarších po nejmladší
  4. Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává, a ve školním roce 2020/2021 se dále bude vzdělávat (podle věku od nejstarších po nejmladší)
  5. Děti s trvalým pobytem mimo příslušný školský obvod od nejstarších po nejmladší

  Mateřská škola se naplňuje do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku!

  V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat

Spádový obvod MŠ Chudeřice: Chudeřice, Káranice, Písek, Stará Voda a Nové Město

Vážení rodiče,
z důvodu uzavření našeho školního zařízení máte nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy.
V souvislosti s výplatou dávky je třeba ještě k Žádosti o ošetřovné (vydala škola již na začátku Vašeho ošetřování)  doložit na konci měsíce výkaz  „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ .   Tento výkaz předáte zaměstnavateli, který po doplnění dalších informací předá OSSZ,  která zajistí výplatu dávky.
Výkaz je možno stáhnout na tomto odkazu, popřípadě je přílohou textu  (https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Vykaz_pece.pdf/0eb2d2e1-7c1f-4154-de99-45b0c0090860).
Nárok na ošetřovné může uplatnit také druhá osoba v rámci daného kalendářního měsíce – můžete se libovolně vystřídat (nikoliv však v jednom kalendářním dni).  Každé z osob se pak vyplatí ošetřovné za dané dny – opět na základě předchozího výkazu.  V tomto případě však budete mít výkazy dva – každý pro svého zaměstnavatele.  Pokud se střídáte je také třeba zaměstnavateli toho, který nastupuje na ošetřování výkaz “ Žádost o ošetřovné osoby, která převzala péči“ .  Výkaz opět v příloze.

MŠ BUDE OD 17.3. UZAVŘENA.
Oznamujeme, že v souladu s rozhodnutím zřizovatele obce Chudeřice a ředitelky MŠ je MŠ CHUDEŘICE uzavřena od úterý 17.3. 2020.

 

 

 

MŠ CHUDEŘICE, ŠK. ROK 2019/2020

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE!

S sebou do MŠ: pevné bačkorky nebo čisté sandálky (ne pantofle), holinky, náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tričko, dvoje tepláčky (jedny do třídy a jedny na ven), pyžamo, pláštěnku, svůj hrneček na pití, zástěrku nebo starší tričko na malování, dívky vlastní hřeben.

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY (říjen 2019 – květen 2020):

 

– nutno nahlásit do 30.9.2019 !!!

Zájmové kroužky probíhají od měsíce října do května v odpoledních hodinách – od 15:15 – 16:00 hod.

 

PONDĚLÍ – Hra na zobcovou flétnu   (vede V. Pavlíčková)

                    – Malý kuchař   (vede J. Horsinková)

ÚTERÝ – Angličtina hrou   (vede Mgr. Lenka Málková)

               – Malý šikula   (vede Bc. M. Panchártková)

STŘEDA – Tanečně pohybový kroužek   (vede A. Kvačková)

ČTVRTEK – Sportovní kroužek   (vede Bc. M. Panchártková)

 

Angličtina hrou

Děti se jednoduchou, zábavnou a efektivní formou naučí mnoha anglickým slůvkům a frázím prostřednictvím her, písniček, říkanek, dramatizace a pohybových aktivit. Hlavním cílem je nejen porozumění cizího jazyka poslechem,ale snaha o komunikaci samotných dětí, krátký dialog, odpověď na otázku.

V případě většího počtu přihlášených dětí, budou děti rozděleny do dvou skupin

Vede Mgr. Lenka Málková.

Taněčně pohybový

Hlavním cílem tanečně-pohybového kroužku je nadšení a radost z pohybu. Jedná se o vedení dětí ke zdravému pohybu, kdy si zábavnou formou her a základních tanečních technik a schémat osvojí správné taneční návyky, jakými jsou: základní postoj, držení těla, ohebnost a pružnost. Děti se učí hudbu vnímat a vyjádřit ji pohybem.

Vede Andrea Kvačková.

Sportovní kroužek

Zaměření na všestranný pohybový rozvoj, obratnost, koordinaci, prostorovou orientaci a utváření kladného vztahu dětí ke sportu. Seznámení dětí s jednotlivými druhy sportů, sportovních disciplín a osvojení si jednoduchých pravidel.

Náplní jsou různorodé sportovní hry či cvičení (míčové hry, opičí dráhy, posilování, hry na zlepšení koordinace a správného držení těla aj.). Hojně jsou zastoupeny pohybové hry, které jsou pro děti tohoto věku ideálním prostředkem k rozvoji nejen pohybových schopností a dovedností, ale i celé osobnosti. Dítě se učí spolupracovat, chápat a dodržovat pravidla her, fungovat ve skupině.

Vede Michaela Panchártková.

Hra na zobcovou flétnu

Děti se naučí správnému dýchání, seznámí se s notami a prvními krůčky hry na zobcovou flétnu.

Vede Veronika Pavlíčková.

Logopedická prevence – součást ŠVP

Zaměření našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jak krtek cestoval“ spočívá v zařazení systematické logopedické prevenci, formou skupinové i individuální práce dle potřeb dětí.

Hravá a zábavná logopedická cvičení jsou zaměřena na správnou artikulaci hlásek, gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, sluchové hry, rozvoj rozumových schopností apod. Pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost. Důležitou součástí této prevence je spolupráce s rodiči dítěte, jejich informovanost, popřípadě spolupráce se specializovaným logopedickým pracovníkem.

TATO CVIČENÍ NENAHRAZUJÍ PLNOHODNOTNÁ SEZENÍ U SPECIALIZOVANÉHO LOGOPEDA !!!

(Vede řed. Mgr. Lenka Málková a uč. Andrea Kvačková – absolventky vzdělávacího kurzu „Logopedická prevence“ – „Logopedický asistent“ –  akreditovaného MŠMT)

Malý šikula

Děti si osvojí základy výtvarných technik, naučí se pracovat s netradičními materiály, vyzkouší si  základy šití, práci s korálky, papírem, drátky, vlnou apod.
Výrobky budou sloužit zejména k dekoraci, výzdobě MŠ. Cílem je rozvoj fantazie, zdokonalení manuální zručnosti a tvořivosti dětí.

Vede Michaela Panchártková.