Pozor změna

Besídka malých dětí (Ježečků) proběhne ve čtvrtek 7.6. 2018 od 16:00.

 

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Chudeřice

Seznam přijatých dětí:

1- 07

2- 08

3- 10

4- 06

5- 09

6- 13

7- 14

V Chudeřicích dne 14. 5. 2018

Zápis dětí do MŠ proběhne

dne 3. 5. 2018

od 14:00 do 18:00 hodin

Plánované akce na měsíc KVĚTEN a ČERVEN

3. 5. Zápis dětí do MŠ od 14:00 do 18:00 hodin

14. 5. Plavání – 5. lekce

14. – 18.5. Letní olympiáda v MŠ

16. 5. Výlet do Tonga – pouze třída starších dětí (Krtečci)

17. 5. Show se zvířátky na zahradě

21. 5. Plavání – 6. lekce

22. 5. Pohádka v MŠ

28. 5. Plavání – 7. lekce

1. 6.  Dětský den v MŠ

4.6. Plavání – 8. lekce

5. 6. Výlet do Duhového parku, odjezd v 8: 30 hod.

11. 6. Plavání – Aquacentrum

11. 6. Pasování předškoláčků od 16:00 hod.

7. 6. Besídka- malá třída ( Ježečci) od 16:00 hod. – ZMĚNA

14. 6. Besídka – velká třída ( Krtečci) od 16:00 hod.

18. 6. Plavání – 9. lekce

21. 6. Spaní v MŠ pro předškoláky

25. 6. Plavání – závěrečná lekce

 

 

PROVOZ MŠ CHUDEŘICE O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

 ZAVŘENO 16.7. – 10.8. 2018

 

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE VE ŠK.ROCE 2017/2018

S sebou do MŠ: pevné bačkorky nebo čisté sandálky (ne pantofle), holinky, náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tričko, dvoje tepláčky (jedny do třídy a jedny na ven), pyžamo, pláštěnku, svůj hrneček na pití, zástěrku nebo straší tričko na malování

 

ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Zájmové kroužky pokračují i v druhém pololetí. Začínají v měsíci únoru v odpoledních hodinách – od 15,15 – 16:00 hodin.

Angličtina hrou (vede Bc. Lenka Málková)

Hra na zobcovou flétnu (vede V. Pavlíčková)

Malý šikula (vede Bc. M. Kudláčková)

Sportovní kroužek (vede Bc. M. Kudláčková)

Tanečně pohybový (vede A. Kvačková)

 

 

PERSONÁLNÍ PODPORA

V MATEŘSKÉ ŠKOLE CHUDEŘICE

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002038

je spolufinancován Evropskou unií

 

 

 

 Nabídka zájmových kroužků pro šk. rok 2017/2018

Říjen 2017 – květen 2017

Angličtina hrou

Děti se jednoduchou, zábavnou a efektivní formou naučí mnoha anglickým slůvkům a frázím prostřednictvím her, písniček, říkanek, dramatizace a pohybových aktivit. Hlavním cílem je nejen porozumění cizího jazyka poslechem,ale snaha o komunikaci samotných dětí, krátký dialog, odpověď na otázku.

V případě většího počtu přihlášených dětí, budou děti rozděleny do dvou skupin

Vede Bc. Lenka Málková.

Taněčně pohybový

Hlavním cílem tanečně-pohybového kroužku je nadšení a radost z pohybu. Jedná se o vedení dětí ke zdravému pohybu, kdy si zábavnou formou her a základních tanečních technik a schémat osvojí správné taneční návyky, jakými jsou: základní postoj, držení těla, ohebnost a pružnost. Děti se učí hudbu vnímat a vyjádřit ji pohybem.

Vede Andrea Kvačková.

Sportovní kroužek

Zaměření na všestranný pohybový rozvoj, obratnost, koordinaci, prostorovou orientaci a utváření kladného vztahu dětí ke sportu. Seznámení dětí s jednotlivými druhy sportů, sportovních disciplín a osvojení si jednoduchých pravidel.

Náplní jsou různorodé sportovní hry či cvičení (míčové hry, opičí dráhy, posilování, hry na zlepšení koordinace a správného držení těla aj.). Hojně jsou zastoupeny pohybové hry, které jsou pro děti tohoto věku ideálním prostředkem k rozvoji nejen pohybových schopností a dovedností, ale i celé osobnosti. Dítě se učí spolupracovat, chápat a dodržovat pravidla her, fungovat ve skupině.

Hra na zobcovou flétnu

Děti se naučí správnému dýchání, seznámí se s notami a prvními krůčky hry na zobcovou flétnu.

Vede Veronika Pavlíčková.

Logopedická prevence – součást ŠVP

Zaměření našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jak krtek cestoval“ spočívá v zařazení systematické logopedické prevenci, formou skupinové i individuální práce dle potřeb dětí.

Hravá a zábavná logopedická cvičení jsou zaměřena na správnou artikulaci hlásek, gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, sluchové hry, rozvoj rozumových schopností apod. Pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost. Důležitou součástí této prevence je spolupráce s rodiči dítěte, jejich informovanost, popřípadě spolupráce se specializovaným logopedickým pracovníkem.

TATO CVIČENÍ NENAHRAZUJÍ PLNOHODNOTNÁ SEZENÍ U SPECIALIZOVANÉHO LOGOPEDA !!!

(Vede řed. Bc. Lenka Málková a uč. Andrea Kvačková – absolventky vzdělávacího kurzu „Logopedická prevence“ – „Logopedický asistent“ –  akreditovaného MŠMT)

Malý šikula

Děti si osvojí základy výtvarných technik, naučí se pracovat s netradičními materiály, vyzkouší si  základy šití, práci s korálky, papírem, drátky, vlnou apod.
Výrobky budou sloužit zejména k dekoraci, výzdobě MŠ. Cílem je rozvoj fantazie, zdokonalení manuální zručnosti a tvořivosti dětí.

Vede Michaela Kudláčková.